facebook mail youtube Τηλέφωνο: 210 8311380


 


Νέα

JUMP- Από τα Ελληνικά στα Αγγλικά με ένα JUMP!

 

 

 

TI EINAI H ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ JUMP

 

Τα παιδιά μας και οι οικογένειες τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας γλώσσα. Οι ανάγκες που θα έχουν να ανταποκριθούν τα παιδιά ως ενήλικες απαιτούν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική. Στο Κέντρο μας  πιστεύουμε ότι αυτό κατακτάται από μικρή ηλικία. Τότε που οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές στα νέα ερεθίσματα και συνεπώς και στον νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.

Ετσι στοχεύουμε οι μικροί μας μαθητές που ξεκινούν τώρα να μαθαίνουν αγγλικά , να διδαχθούν  με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασισμένο σε ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρία στη προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του Εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας.

 

Το JUMPόμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ?

Η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMPβοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί αναγνώστες και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά και προτάσεις ή μικρές ιστορίες.

JUMP: 4 γράμματα, 4 άξονες!

Η μέθοδος JUMPαποτελεί τη βάση μίας νέας ολιστικήςπροσέγγισης που στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:

Φωνολογική προσέγγιση

Είναι ένα σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένο στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) ,με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

 Η φωνημική διδασκαλία φέρει την σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών Τα παιδιά διδάσκονται να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Ετσι γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες και ομιλούν σωστά την ξένη γλώσσα.

  1.  Βιωματική Διδασκαλία (ExperientialTeaching)

Το παιδί δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από:

  • Κινήσεις&Παιχνίδια
  • Θέατρο, τραγούδια, κατασκευές
  • Ομαδικές εργασίες 
  • Προφορική εξάσκηση

 

  1. Ψηφιακή Υποστήριξη (DigitalSupport)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του QLSυποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω φύλλων εργασίας, παρουσιάσεων, videos αλλά και παιχνιδοποίησης (gamificationoflearning). Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tabletή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

Εκπαιδευμένοι Καθηγητές

Στο QLS,φροντίζουμε οι καθηγητές μας να είναι άρτια καταρτισμένοι έχοντας πλήρη γνώση της διδακτικής JUMP. Γίνονται έτσι φίλοι και συνοδοιπόροι συνεισφέροντας ενεργά στην μαθησιακή πορεία των παιδιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολλές είναι οι επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την

αποτελεσματικότητα της μεθόδου και όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα.

Ότι η φωνητική προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης έχει σαν αποτέλεσμα την

ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας του μαθητή και μεγαλύτερη εμπέδωση στην

αποκωδικοποίηση της αγγλικής γλώσσας. Ετσι ο μαθητής γίνεται δεινός αναγνώστης

και χρήστης της γλώσσας από μικρή ακόμα ηλικία κάνοντας πράξη το  moto : Learn to Read. Read to Learn. (Μαθαίνω να Διαβάζω, Διαβάζω για να μαθαίνω )

 

1.            «Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη, συγκεκριμένα και σημαντική θετική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα με την φωνημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου».

Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999. “Getting Ready for Reading : Early Phoneme awareness and Phonics Teaching Improves Reading and Spelling in Inner-city Second language Learners. MoragStuart

2. “Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μια φωνημική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή τους ότι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, τους δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση»

Πηγή: What sort of phonics? DrRhona S. Johnston & Joyce Watson School of Psychology University of St Andrews , Fife, Scotland

3..«Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τα παιδιά πως να διαβάζουν.Σχεδόν όλα τα παιδιά που αποκτούν φωνημική επίγνωση μαθαίνουν να διαβάζουν άνετα και  με ευχέρεια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.»

Πηγή: Department of Education in UK

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσασχεδόν όπως την μητρική τους.

"Επέλεξα να  διδάξω στα Juniors με την εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP, που κατασκευάσαμε στο QLS, διότι διδάσκει την πρώτη γραφή και ανάγνωση φωνημικά δίνοντας την δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να μάθουν να διαβάζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι θέτουν γερές βάσεις στην Αγγλική γλώσσα αφού αυτός είναι και ο τρόπος που διδάσκονται τα Αγγλικά στα σχολεία της Μ. Βρετανίας και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum).
Το JUMP όμως δεν είναι μόνο αυτό.
Το JUMP προσεγγίζει την μάθηση βιωματικά και έτσι είναι κατάλληλο για τις μικρές ηλικίες, λαμβάνει υπ’ όψη του τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού, αφού με το βραβευμένο μας μαθησιακό προφίλ (QLP) προσαρμόζουμε την διδασκαλία μας στις ανάγκες του κάθε παιδιού και είναι σύγχρονο γιατί υποστηρίζεται από ιντερνετικό digital υλικό σε πλατφόρμα, που παιχνιδοποιεί την μάθηση και είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο για τους δικούς μας μαθητές και μόνο!


Σαν γονιός δεν θα ήθελα τίποτα λιγότερο για τα παιδιά μου!
Και σαν καθηγήτρια στον 21ο αιώνα δεν θα επέλεγα τίποτα λιγότερο για τους μαθητές μου!"

Ιωάννα Σκαρλίγκου

Διευθύντρια Σπουδών